El projecte

El projecte Emerging modes of political protest: paths to political inclusion, dirigit per la professora Eva Anduiza, s’emmarca en el Programa Recercaixa 2014, finançat conjuntament per La Caixa i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques.

Objectius

El principal objectiu d’aquest projecte és contribuir a la comprensió de les formes emergents de participació política en les democràcies contemporànies avançades, parant especial atenció a les seves implicacions per a la inclusió política.

Aquesta investigació està motivada per la creixent visibilitat de les maneres de participació política no electoral i l’orientació a causes específiques que podrien oferir oportunitats per a la inclusió política. L’expansió dels mitjans digitals i, en particular, de les xarxes socials ha introduït noves possibilitats per organitzar protestes presencials amb diferents formats, així com per expressar el descontentament polític. El projecte se centra tant en protestes polítiques presencials com online i planteja tres objectius específics.

1. Descriure les característiques d’aquestes maneres emergents de participació política i analitzar com són percebudes per la ciutadania. El projecte analitzarà com els atributs individuals i els aspectes de context i de procediment afecten les probabilitats de participar en protestes i les actituds respecte a la protesta política.

2. Avaluar les implicacions per a la inclusió política d’aquestes formes de participació i identificar els factors que faciliten la participació de joves, dones, minories i individus amb baixos recursos socioeconòmics.

3. Avaluar les conseqüències de formar part d’aquestes maneres de participació política sobre els comportaments i les actituds polítiques dels ciutadans. S’espera que la participació en activitats de protesta presencials afecti significativament a les actituds polítiques individuals, incrementant l’interès, l’eficàcia i la consciència política. S’espera també que aquesta participació afecti les posicions individuals en assumptes concrets. L’efecte de la protesta online, en canvi, serà previsiblement més feble. El projecte explorarà també les conseqüències d’ambdós tipus de protesta sobre altres formes de participació, incloent-hi el vot.

Estratègies

A tal efecte, el projecte combina diferents estratègies:

1. Elaboració i anàlisi d’una enquesta presencial a residents a la ciutat de Barcelona (N = 1500). Aquesta enquesta proporcionarà mesures adequades dels conceptes d’interès (tipus i freqüència de protesta política presencial i online, greuges, actituds populistes…) així com una bona cobertura de ciutadans amb baixos recursos socioeconòmics (fortament infrarepresentats en enquestes telefòniques o per internet). Les dades seran complementades amb informació relativa a la secció censal i a actes de protesta i organitzacions esmentats pels enquestats.

2. Anàlisi de dades comparatives de l’Enquesta Social Europea (ESS). Aquestes dades proporcionaran un punt de referència per avaluar els nivells de protesta i de desigualtat en la protesta per al nostre cas d’estudi. Es complementaran aquestes dades amb informació contextual per valorar el paper condicionant de les variables agregades institucionals i socioeconòmiques sobre la desigualtat política.

3. Dades Panel recollides a partir de sis ones d’un panell en línia representatiu d’usuaris espanyols d’internet de 16 a 44 anys. S’utilitzaran aquestes dades per analitzar les conseqüències actitudinals i de comportament de la participació en protesta, tenint en consideració qüestions d’endogeneïtat.

4. Anàlisis d’esdeveniments de protesta: s’elaborarà una base de dades amb els esdeveniments de protesta de la ciutat de Barcelona reportats en la premsa escrita durant un període de tres anys amb l’objectiu d’avaluar els nivells de protesta en els diferents barris i districtes de la capital.

5. Mitjans de mobilització: a partir de la informació proporcionada per quatre organitzacions socials (PAH, FAVB, 15M i ANC) s’abordarà l’oferta de participació política.

6. Experiment a través d’enquesta online: 1000 persones seran enquestades online per tal d’avaluar l’impacte dels discursos populistes sobre la participació en protesta.

En definitiva, el projecte pretén fer una contribució acadèmica però també social per a la comprensió de dues preguntes crucials: els desafiaments que aquests nous modes de participació suposen per als nostres sistemes democràtics, i la seva importància i limitacions per articular i expressar les demandes de les persones excloses de participació política o en risc d’exclusió política.