La participació electoral i la Renda Familiar

Fem una primera aproximació a la participació política dels residents a Barcelona a partir de les dades de participació electoral a les eleccions municipals de 2011 i ho fem correlacionant els percentatges de participació dels barris amb la seva renda familiar.

Els resultats mostren que la participació electoral a les eleccions municipals de 2011 dels barris de la ciutat de Barcelona estan fortament correlacionats amb la renda familiar. Tal com mostra la imatge, a major renda familiar, major percentatge de participació. Així, els barris amb major renda familiar (Les tres Torres, Pedralbes, Sarrià i Sant Gervasi-Galvany i Sant Gervasi-La Bonanova) són els barris amb majors participació electoral (superior al 60% en tots els casos). A l’altre extrem, els barris més pobres de la ciutat (La Marina del Prat Vermell, Can Peguera, Baró de Viver, la Trinitat Nova o Can Baró) són els que presenten unes taxes de participació més baixes (per sota del 40%).part_rfbdscatter

Els mapes mostren gràficament aquesta mateixa informació. Els barris amb color taronja més intens (major participació) són també els barris de color verd més fort (renda familiar més elevada). I a l’inrevés, els barris amb taronges més fluixos són alhora els barris on el color verd és més suau.

part_rfbd

Aquesta relació entre condicions socioeconòmiques dels barris i participació política respon a un patró general i llargament estudiat per la literatura acadèmica: les desigualtats socials es traslladen a la participació electoral i generen, de facto, situacions de desigualtat política. El projecte vol entendre com es reprodueixen aquestes pautes a la ciutat de Barcelona, i quins són els mecanismes que les accentuen o les matisen. Concretament, ens fixarem en l’efecte que poden tenir les noves formes de participació política: són més igualitàries o, pel contrari, amplifiquen les desigualtats? També tractarem de veure fins a quin punt diverses estratègies de mobilització, determinats discursos o intervencions puntuals poden afeblir o reforçar les desigualtats en participació.